Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ έτους 2008-Όροι και προϋποθέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)
ΤΜΗΜΑ:ΔΛΟΕΜΤΑΧ.
Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8Α.
Καλαμάκι 16610 Αθήνα.
Πληροφορίες: Π. ΖΑΒΡΑΤΗΛ: 210-9989062-9989127Φαξ: 210-9989050 
 ΑΘΗΝΑ 26-03-2008
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : B111676  
 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ     


ΘΕΜΑ:. Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων έτους 2008.
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.
Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
οΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2008
Το Δ.Σ. του Οργανισμού στις 18-3-2008  αποφάσισε:
1). Η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2008, να είναι η 1η Απριλίου 2008, για τους δικαιούχους με δύο παιδιά και άνω.
2).  Για τους δικαιούχους με ένα παιδί η 1η Ιουλίου 2008.
3).  Για τους δικαιούχους του επιδόματος που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον εργοδότη τους ή υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), να παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών, και
4). Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις πού αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους με ένα παιδί σε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσης.
Τελευταία ημερομηνία λήξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2008 ορίζεται η 31-01-2009.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία. Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:
α). να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β). αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
 γ). να είναι άγαμα
δ). να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το Ν.Δ. 3868/582. Το Π.Δ. 1178/803. Ο Ν. 1346/83 (Άρθρο 18)4. Το Π.Δ. 527/845. Ο Ν. 1483/84 (Άρθρο 23)6. Το Π.Δ. 412/857. Το Π.Δ. 154/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΛΟΕΜ
Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους δικαιούχους:
 Α1. – ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη (συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα 2 της παρούσας εγκυκλίου).Στις περιπτώσεις οικοδόμων ή ημερομισθίων εργατών που δεν έχουν σταθερό εργοδότη ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83). (μόνο από νέους δικαιούχους)
Α2. –ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:1. Ατομικό και οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόμενα μέλη, το προηγούμενο και το τρέχον έτος.Σε περιπτώσεις θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας λόγω ειδικών διατάξεων (μακροχρόνια ανεργία, νέοι άνεργοι, μίσθωση έργου κ.λ.π.) τότε για τον περαιτέρω έλεγχο επιδεικνύονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50 εξηρτημένης εργασίας).2. Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. με το όνομα του δικαιούχου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας θα κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του ασφαλισμένου. 3. Βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένο) του /της συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α.  (Δημόσιο, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.).Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο I.K.A.), υποβάλλεται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα.

Β.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον για τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων:
Β1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΔΙΑΖΕΥΞΗΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις . 
. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης .2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του /της συζύγου, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
Β3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμο.2. Για τα αναγνωρισμένα παιδιά: Σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η μητέρα, ως έχουσα εκ του νόμου την γονική μέριμνα.Η μητέρα  που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΔΛΟΕΜ, μπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδομα για τα εκτός γάμου τέκνα της με τις προϋποθέσεις (ένσημα) του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει.Όταν η μητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, τότε μπορεί να είναι  δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση Δικαστηρίου, που να του  αναθέτει τη γονική μέριμνα, μόνο κατά την αρχική αίτηση .
Β4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.(50% και άνω Ν.1902/90).2. Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.
Β5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).2. Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας. (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).
Β6.  ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ( 18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ).ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Βεβαίωση σπουδών (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)  από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο, εκδοθείσα από 1η Απριλίου και μετά του έτους επιδότησης.
Β7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:>Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα.>Ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης..>Συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /η.
Β8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση) μόνο κατά την αρχική αίτηση.2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:>συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους.>ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.
Β9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
Β10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΔιερευνάτε από την Υπηρεσία του Οργανισμού.
Β11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:1. Βιβλιάριο Ασθενείας .
Β12. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης.
Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας αρχής ή του αρμόδιου Σωφρονιστικού καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής  Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Υπηρεσιών μας σύμφωνα και με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Διοικητικού, να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α1.2, Β2.2 ,Β6.1, Β8.1, δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου εάν δεν έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους.   
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων για το έτος 2008 διαμορφώνονται όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
Αριθμός τέκνων Μηνιαίο ποσόσε ευρώ Ετήσιο Ποσόσε ευρώ Ετήσιο ποσόμε το επίδομα3ου παιδιού
1 8,22 98,64 133,80
2 24,65 295,80 330,96
3 55,47 665,64 700,80
4 67,38 808,56 843,72
5 78,68 944,16 979,32
6 89,98 1.079,76 1.114,92
7 101,28 1.215,36 1.250,52
8 112,57 1.350,84 1.386,00
9 123,87 1.486,44 1.521,60
10 135,17 1.622,04 1.657,20
11 146,47 1.757,64 1.792,80
12 157,77 1.893,24 1.928,40
13 169,06 2.028,72 2.063,88
14 180,36 2.164,32 2.199,48
Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,298 € το μήνα. Επίδομα τρίτου παιδιού (Άρθρο 18 Ν. 1346/83).Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €.  Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 € (μηνιαίο) και 44,04 (ετήσιο) για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται.Σε ό,τι αφορά την προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνο, εφόσον:α) Ο /η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή β) η μηνιαία σύνταξή του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή γ) εφόσον ο /η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή δ) η μηνιαία σύνταξη του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται από 1-5-2007 στο ποσό των 29,39 EURO. Με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για το ύψος τού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ.
Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον /στην δικαιούχο πρέπει η μηνιαία σύνταξή του /της να μην είναι μεγαλύτερη από 587,8 EURO (29,39×20).  Η μηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση με το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να υπολογίζεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).Διευκρινίζεται, ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειμένου να καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, είναι το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης (δεν αφαιρούνται δηλ. οι κρατήσεις) που παίρνει ο δικαιούχος από τον κύριο φορέα  ασφάλισης και την επικουρική σύνταξη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Σε περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι του ΔΛΟΕΜ θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Μ. Ι.Κ.Α. και των δύο συζύγων.
2. Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων, διότι κρίνεται απαραίτητο από τη Μηχανογράφηση για το έλεγχο των πιστώσεων όταν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι.
3. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών μέσω ΚΕΠ και την ελαχιστοποίηση φαινομένων άσκοπης ταλαιπωρίας, τόσο των δικαιούχων, όσο και των Υπηρεσιών μας, συνιστάται με την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, η άμεση συνεργασία των αρμοδίων Υπαλλήλων του ΔΛΟΕΜ με τους υπευθύνους των ΚΕΠ και η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων. Στις περιπτώσεις νέων δικαιούχων προτείνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες μας.
4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρακαλούμε να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο των Υπηρεσιών, ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.
Επιπλέον στην ανακοίνωση, θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους, ότι είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΛΟΕΜ.
Για την εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.1346/83 ερευνάται και συγκρίνεται το μηνιαίο ποσό του επιδόματος που καταβάλλεται από τον εργοδότη βάσει της Σ.Σ.Ε με εκείνο που χορηγείται από τον ΔΛΟΕΜ, ώστε να διαπιστωθεί αν το ποσό του επιδόματος που καταβάλλει ο εργοδότης είναι ανώτερο από αυτό που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του ΔΛΟΕΜ.
Η ανωτέρω σύγκριση θα γίνεται στον ίδιο αριθμό παιδιών (σχετική γνωμοδότηση με αριθμό 3126/18-9-1997 και η από 18-3-2008 νεότερη απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ).
 Ενδεικτικά παραδείγματα παρατίθενται κατωτέρω:
Περίπτωση 1η: Μισθωτός με τρία παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο ποσό 45,00€, δηλαδή μικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει επίδομα και για τα τρία παιδιά από τον ΔΛΟΕΜ.
Περίπτωση 2η: Μισθωτός για τα τρία παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο ποσό 80.00€, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Δεν θα λάβει επίδομα από τον ΔΛΟΕΜ.
Περίπτωση 3η: Μισθωτός με τέσσερα παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για τα τρία του παιδία 50,00€, δηλαδή μικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ επίδομα για τα τέσσερα παιδιά.
Περίπτωση 4η: Μισθωτός με τέσσερα παιδιά λαμβ0άνει από τον εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για τρία παιδιά 80,00€, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών. Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ για ένα παιδί (δηλαδή για το τέταρτο).
Περίπτωση 5η: Μισθωτός με πέντε παιδιά λαμβάνει από το εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο παιδί 60,00€, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ μόνα για τα δύο πρώτα παιδιά.
Περίπτωση 6η: Μισθωτός με πέντε παιδιά λαμβάνει μηνιαίο επίδομα από τον εργοδότη του για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο παιδί 40,00€. δηλαδή μικρότερο ποσό από πού χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ για πέντε παιδιά.
Περίπτωση 7η: Μισθωτός με έξι παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί μηνιαίο επίδομα 90,00€, δηλαδή μεγαλύτερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ μόνο για τα δύο πρώτα παιδιά.
Περίπτωση 8η: Μισθωτός με έξι παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί 40,00€, δηλαδή μικρότερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ επίδομα και για τα έξι παιδιά.Σε κάθε περίπτωση καθιερώνεται ενιαίος τρόπος σύγκρισης ποσών για όλες τις ΣΣΕ και παύει να ισχύει η σύγκριση των ποσών στο συνολικό από την κάθε πηγή (εργοδότη-ΔΛΟΕΜ) καταβλητέο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
 Αιτήματα υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων θα γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή, άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του  Ν. 3386/05 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Τα στοιχεία των αλλοδαπών δικαιούχων (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός), να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες όπως στα επίσημα έγγραφά τους.
Επισημαίνουμε την προσοχή των υπηρεσιών στον έλεγχο της παραμονής των παιδιών των αλλοδαπών στη χώρα μας.Δεν χορηγείται  επίδομα για τέκνα που δεν διαμένουν στην Ελλάδα.
Η παραμονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται με: Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι μαθητές ή σπουδαστές, θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης οποιασδήποτε βαθμίδας. Όπου, αντί της άδειας διαμονής προσκομίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, τότε θα ζητείται και το διαβατήριο, προκειμένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος των μελών της οικογένειας.Σε κάθε περίπτωση και όπου οι Υπηρεσίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κρίνουν απαραίτητο, θα αναζητούνται διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία από τις εκδούσες αρχές.(βεβαιώσεις φοίτησης, δικαστικές Αποφάσεις, πιστοποιητικά οικογενειακής. κατάστασης, άδειες αλλοδαπών κ.λ.π.)

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μηχανογραφικού συστήματος θα σταλούν από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
 Ε. ΧΑΡΧΑΛΟΥ     
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΓραμματεία ΔιοικητήΓραφεία κ. κ. ΑντιπροέδρωνΓραφεία κ. κ. Γενικών ΔιευθυντώνΔ/νσεις και Υπηρεσίες της Διοίκησης 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑο    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

     

 

        


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  Ο/Η υπογράφ……….                                                                                           εκπρόσωπος της επιχείρησης                                                                               ,  τηλ.                                                       βεβαιώνω ότι ο μισθωτός                                                                                                   εργάστηκε στην επιχείρησή μας κατά την χρονική περίοδο έτους 2008 από                                 έως                         με την ειδικότητα                                                                                              Ο πιο πάνω μισθωτός αμείβεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.                                         Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Νόμο ή άλλη διάταξη και λαμβάνει ή δεν λαμβάνει επίδομα παιδιών, ύψους                              € το μήνα.  Ημερομηνία:____/____/200__                                                                                                           Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                                                                 ( σφραγίδα – υπογραφή )   


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 και 4 Ν. 1599/1986).

  Προς:                                          Ο-Η (ονοματεπώνυμο):                                                                                     Όνομα πατέρα:                                       Όνομα συζύγου:                                   Ημερομηνία γέννησης:                                      Τόπος κατοικίας:                                     Οδός:                                                   Αριθ.:                       Τ.Κ.:                               Αριθ. δελτίου ταυτότητας:                                            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1.      Τα φωτοαντίγραφα που σας υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχω.2.      Δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή μου κατάσταση σε σχέση με αυτή του έτους 200….3.      Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση – δήλωση είναι αληθή.4.      Έχω την επιμέλεια των παιδιών (όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι).5.      Ο (Η) σύζυγός μου δεν έχει εισπράξει επίδομα παιδιών από τον ΟΑΕΔ (όταν και οι δύο γονείς υπάγονται στον ΟΑΕΔ).6.      Έχω την συντήρησή τους γιατί είναι ορφανά (παππούς, αδερφός κ.λ.π.).7.      Δεν δικαιούμαι και δεν λαμβάνω επίδομα παιδιών από τον εργοδότη μου, στον οποίο απασχολούμαι ως                                                                    μεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.                                                                     ___/___/200_ _                                                            Ο / Η δηλ                  


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ        

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Οι παρακάτω υπογράφοντες : Α).                                                                                                                Β).                                                                                                                Δηλώνουμε ότι συμφωνούμε να καταβληθεί ολόκληρο το επίδομα που δικαιούμαστε  από ΔΛΟΕΜ για τα παιδιά μας στον / στην σύζυγο                                                     Οι Δηλούντες (υπογραφή):    Α).                                              Β).                                               Ημερομηνία:____/____/200

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: