Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα Γ΄Διμήνου, ΟΓΑ.

Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Γ΄ Διμήνου 2008, θα καταβληθούν σε 376.188 οικογένειες από 6 έως 15 Ιουνίου 2008.

Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 117.523.990,69 €.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Γ ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2008

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Εφάπαξ Παροχή 2.000 € Ν. 3454/06   1.133
Επίδομα 3ου παιδιού  170,86 € 54.839
Πολυτεκνικό Επίδομα  42,70 €(για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) 80.550
* Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης Οικογένειας Ν. 3631/08 98,27€ έως 256,26€ 59.436
Ισόβιες συντάξεις 98,27 € 180.230
Σύνολο   376.188
Γενικό Σύνολο (ποσό) 117.523.990,69€

Για τα παραπάνω επιδόματα δεν παρακρατείται φόρος από 1-1-2007.

* Το πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλεται αναδρομικά από 1-1-2008.

Ο ΟΓΑ ανακοινώνει επίσης, ότι το πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειας για τους δικαιούχους που έχουν κάνει αίτηση έως 10-6-2008, θα καταβληθεί από 6 έως 15 Αυγούστου σε περίπου 80.000 οικογένειες.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι περί τις 20.000 αιτήσεις δικαιούχων για το πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, πρόκειται άμεσα να διεκπεραιωθούν αφού προηγουμένως οι αιτούντες προσκομίσουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερωθούν από τον Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ με ατομικές επιστολές.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος τρίτεκνης οικογένειας:

1. Η μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών. Το επίδομα αυτό διακόπτεται την 1η του επομένου έτους εκείνου, κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.

Τα τέκνα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι αυτά που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, καθώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. 

Το ως άνω επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο τέκνα, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή εγκαταλείψει υπαίτια τα παιδιά του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών. 

3. Το ανωτέρω επίδομα δικαιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 α) Οι Έλληνες πολίτες.

 β) Οι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας.

 γ) Οι πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 δ) Οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία) καθώς και οι Ελβετοί πολίτες.

 ε) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες (Ν.Δ. 3989/1959, Α.Ν.389/1968).

 στ) Οι ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις (Ν.139/1975).

 ζ) Αλλοδαποί, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 Π.Δ. 61/1999).

 η) Οι πολίτες άλλων κρατών που είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Δικαιολογητικά -διαδικασία χορήγησης:

Για τη χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του Δημοτικού Διαμερίσματος ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν αίτηση-δήλωση στο ειδικό έντυπο ΟΕ1, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση,

β) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει ή είναι υπαίτιος για εγκατάλειψη των παιδιών του ή διακόψει οριστικά τη συγκατοίκησή του με αυτά, πρέπει να υποβάλλεται, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασής του ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: