Επισκόπηση νόμων και προνομίων για πολύτεκνους

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ   ΝΟΜΟΥ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
΄΄   Ο  Ι   Α  Γ Ι Ο  Ι    Π  Α  Ν  Τ  Ε   Σ    ΄΄
Κουντουριώτου 21- 2ος όροφος τ.κ. 54625
Θεσσαλονίκη τηλ.2310552-140 φαξ 552-821

ΝΟΜΟΣ 3454/2006

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1.ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

α.Στη μητέρα που αποκτά 3ο παιδί από το 2006 και μετά καθώς και για κάθε τέκνο μετά το τρίτου καταβάλλεται  από το δημόσιο εφ άπαξ παροχή 2000 Ευρώ ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο επίδομα ,μισθό η σύνταξη .Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση  είναι ο ΟΓΑ στο δημοτικό διαμέρισμα στον τόπο κατοικίας  όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική Αίτηση .

β. Επίδομα 3ου παιδιού μέχρι έξι ετών 170,86  Ευρώ το μήνα . Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση  είναι ο ΟΓΑ στο δημοτικό διαμέρισμα στον τόπο κατοικίας τους.

γ. Επίδομα πολύτεκνης μητέρας 42,70 Ευρώ το μήνα   για το κάθε παιδί Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση  είναι ο ΟΓΑ η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται αφού εκδοθεί πιστοποιητικό πολυτεκνικής  ιδιότητος από την ΑΣΠΕ ,στον τόπο  κατοικίας της πολύτεκνης οικογένειας .

2.Σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα δίδεται  εφόσον όλα τα παιδιά της είναι πάνω από  23 ετών Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση  είναι ο ΟΓΑ στο δημοτικό διαμέρισμα στον τόπο κατοικίας  98,27 το μήνα .

3.Απαλαγή από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων  (Ν 3220/2004 άρθρο 12  Φ.Ε.Κ. 15/Α/28-1-2004)  μέχρι 2000 κυβικά  για πρώτη φορά εφόσον υπάρχουν στην οικογένεια 4  προστατευόμενα  παιδιά ( φοιτητές ,στρατιώτες  που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους ).  Για δεύτερη φορά θα πρέπει να υπάρχουν στην οικογένεια 4 ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών .Μεταβίβαση μπορεί να γίνει  μετά από 3 χρόνια .Σε περίπτωση ολικής καταστροφής  επιτρέπετε η αντικατάσταση  εφόσον υπάρχουν στην οικογένεια 4 ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών .

4.Μερική απασχόληση στο Δημόσιο  στους ΟΤΑ κ στα Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρεται στις κοινωνικές ομάδες   για την επιλογή των υποψηφίων προβλέπετε  ποσοστό 10 %  για γονείς και τέκνα πολυτέκνων .

5. Ν 1910/1944(Φ.Ε.Κ. 229/Α3-10-1944 ) ορίζει : πολύτεκνοι ή τέκνα  αυτών Δημόσιοι Υπάλληλοι  τοποθετούνται εις τον τόπο συμφερόντων  αυτών εφόσον ο νόμος το επιτρέπει  τούτο και δεν μετατίθενται παρά μόνο με αίτησή τους  . Η διάταξη αυτή ισχύει και για Δημοσίους  Πολιτικούς Διοικητικούς Υπαλλήλους .

6.Ν3454 /2006 Άρθρο 1 παρ 3.εδ.δ’ Ποσοστό 20%  των  προκηρυσσομένων  θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ  και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ,φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων  και περαιτέρω ποσοστό 10% από γονείς με τρία παιδιά.

7.Ν2190/1994 αντικαθίστανται  από την παρ 1 άρθρου 1 του Ν3260/2004   προκηρησσομένων  θέσεων για διορισμό   από τον ΟΑΕΔ  για ένα τέκνο ή για έναν γονέα μόνο  τηλ 2310554407 .

8.Ν3255/2004 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/22-7-2004) πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών από ειδικό  πίνακα και θα διορίζονται όλοι ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του  ΑΣΕΠ τηλ. Υπουργείου Παιδείας 2103211420/2103212440 – 2103442813/2103442995  Γραφεία  Β΄ μίας 2310503737 2310640262.

9.Ν3369/2005 Φ.Ε.Κ. 171/Α/6-7-2005 ) Συστηματοποίηση  της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις .Εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων ΙΕΚ πολύτεκνους κ τέκνα αυτών.

10. Ν 1910/1944 Βιβλιάρια γονέων  έκπτωση 50%   σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκτός αεροπλάνων .

11. Ν.2153/1996 (Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/228991/17,12,2004) Μείωση  στην αξία του ρεύματος  σε γονείς με 4 ανήλικα ( κάτω των 18  ετών ) η προστατευόμενα τέκνα (φοιτητές- άνεργοι για 2 χρόνια) ανάλογα με την κατανάλωση  (κάτω από 4.000 kwh ανά 4μηνο ) .

12.Με τον νέο κώδικα Δήμων κ Κοινοτήτων  έκπτωση 50%   στα Δημοτικά τέλη εφόσον  υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

13.Ν 3124/2005 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ των Ελλήνων κ άλλες διατάξεις :

α) οικογένειες μ 4 παιδιά θητεία  εννέα μήνες  οι δύο οι μεγαλύτεροι  αδερφοί

β) οικογένειες μ 5 παιδιά θητεία εξάμηνης διάρκειας οι δύο μεγαλύτεροι αδερφοί

γ) οικογένειες μ 6 παιδιά η περισσότερα θητεία εξάμηνης διάρκειας  όλα τα αδέρφια.

14.Ν.3404/2005 (Φ.Ε.Κ. 206-Α) Άρθρο 14.Μετεγγραφες φοιτητών   από  ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας  χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε αντίστοιχες σχολές κοντά στον τόπο διαμονής της οικογένειας .

15.ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.2736 Μίσθωση-Αγορά Κατοικιών από τον ΟΕΚ για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ κ για αυτούς που πληρώνουν εισφορές υπέρ   Ο.Ε.Κ. Πληροφορίες Σαλαμίνος 5 Θεσσαλονίκη τηλ 2310516219/2310545096.

16.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟ Α.Π.ΟΙΚ.3767/21-9-90 Εγκυκλίου του Γεν. Γραμματέα Προνοίας  κ.Παν.Κοντουλάκου και με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους . Τα παιδιά πολυτέκνων εισάγονται  κατά προτεραιότητα στους κρατικούς   παιδικούς κ βρεφονηπιακούς σταθμούς καθ υπέρβαση και οποτεδήποτε και αν υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

17.ΈΚΠΤΩΣΗ 50% στην  ΑΞΙΑ  ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ με απόφαση του Οργανισμού Ύδρευσης  Θεσσαλονίκης .

18.Ν.1108/80 (Φ.Ε.Κ. 304 Α /80 ΑΡΘΡΟ 13)ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΞΙ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ .Οι άδειες χορηγούνται μετά από προκήρυξη του Νομάρχη  και οι πολύτεκνοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, όπως ορίζεται απ το Π.Δ. 458/1984 και μέσα στη προθεσμία  που θα ορίζει η προκήρυξη.

19.Ν.1256/1982, άρθρο 1,παρ 3, δ και Ν1400/1983 άρθρο 21 , παρ 3 Κατοχή δεύτερης υπαλληλικής θέσεως  σελ 103 .

20. Κάρτα Πολιτισμού εκδίδεται  από  τα γραφεία της Πολιτιστικής Ολυμπιάδος   Χηλλέως 9  τηλ 2310252094/2310252113/8001100100  στο ΚΕΠ της περιοχής σας .

Για περισσότερες  λεπτομέρειες  σχετικά με τους Νόμους  μπορείτε να απευθύνεστε  στο γραφείο Φ.Ε.Κ. Βασ. Όλγας   227 τηλ. 2310403645 Ντεπό .

Mπορείτε   επίσης να ενημερωθείτε   σχετικά με διάφορους νόμους-διατάξεις αλλά και ανακοινώσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου στο www.agioipantes.wordpress.com.

ΑΣΠΕ WWW.aspe.org.gr-web@aspe.org.gr

Ιστοσελίδες που ενδιαφέρουν τους πολύτεκνους

Στη σελίδα αυτή αναφέρονται οι ιστοσελίδες που ενδιαφέρουν τους πολυτέκνους.

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – Ανεξάρτητη Αρχή

Συνήγορος του Παιδιού: Μάθε περισσότερα, διάβασε για τα δικαιώματα σου, πες και εσυ τη γνώμη σου, πάρε μέρος σε ψηφοφορίες, στείλε νέα από το σχολείο σου, ιδέες και προτάσεις.
Μπες τώρα στο www.0-18.gr !

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων : www.penep.gr ,  www.polyteknoi.eu

e-mail: // info@penep.gr

Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Πολύτεκνοι Εκπαιδευτικοί Λάρισας (Παράρτημα ΠΕνΕΠ) :

www.polyteknoilarisa.blogspot.com

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ:

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  – http://www.tideon.org/

=========

Ελληνικό Κοινοβούλιο : www.parliament.gr

Υπουργείο Παιδείας : www.ypepth.gr

Υπουργείο Εσωτερικών : www.ypes.gr

Συνταξιοδοτικά  ΔΥ : www.mof-glk.gr/syntaxeis.htm

Γ.Λ.Κ. Υπολογ. Σύνταξης για Δ.Υ. : www.mof-glk.gr/syntaxeis/ypologismos.htm

Κοινωνικός Τουρισμός  ΕΟΤ : www.visitgreece.gr/EmentorImages/File/downloads/koinwnikos_2008/dik/programma_oktaimeron_2008.pdf

Κοινωνικός Τουρισμός Εργατικής Εστίας: www.oee.gr/pages.asp?Page=36

IKA: www.ika.gr/gr/home.cfm

ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

ΤΕΒΕ: www.tebe.gr

ΑΣΕΠ: www.asep.gr

ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: www.asep.gr/prokhryk-merikh.htm

ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΟΧ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: www.asep.gr/prokhryk-epoxiko.htm

Συνήγορος του πολίτη: www.synigoros.gr

Εργατική Εστία: www.oee.gr

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας: www.oek.gr

Στρατολογία: www.stratologia.gr/main.htm

Ο.Ε.Ε.Κ. — Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:  www.oeek.gr/index2.html

Κ.Ε.Π  – http://www.kep.gov.gr/kepportal/?lng=el

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων : www.tpd.org.gr/defaultorg.htm

Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ : www.doe.gr/diaf/arogis.pdf

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) : www.mtpy.gr/merismata/daneia/index.html


ΕΟΠΑ: www.eopa.gr

ΕΠΑ: www.epa.org.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ: www.sylpoldramas.org.gr/index.php

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕKΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: syllogospolytekn.blogspot.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: www.agioipantes.wordpress.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: host3.halkidiki.gov.gr/~aspe

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: www.polyteknoi.org.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ: www.sp-kilkis.gr

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: