Π.Δ 37/ 2009 – Καθορισμός προϋποθέσεων – κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Π.Δ. 37 / Αρ Φύλλου 54 τ. Α 

1η Απριλίου 2009

                                                                                                          ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37  Καθορισμός προϋποθέσεων – κριτηρίων για τη χορήγη ση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές ΚύπρουΆτομα μεΑναπηρία και Πολύτεκνους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
 Ι Τις διατάξεις:

αΤης παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α‘ 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α‘ 38).

βΤου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργαναπου κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

2. Την υπ‘ αριθμΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαΥφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» {Β‘ 1950).

3. Την υπ αριθμ. 249139/20.95007 κοινή απόφαση Πρω θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΥπουργούΕθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας– (8′ 1929).

4.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν
 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

5- Την υπ‘ αριθμ. 276/1.12.2008 γνωμοδότηση του Ε‘ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υφυπουργών ΕσωτερικώνΕθνικής Άμυνας και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύηςαποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 Δικαιούχοι

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του ν.δ. 1044/1971. όπως ισχύει σήμερα δικαιούνται άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου οικατωτέρω:

α Τα άτομα με αναπηρία (Α με Α), με ποσοστό αναπη ρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνωπου έχουν περιορισμένες δυνατότητες γιαεπαγγελματική απα σχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβηςη οποία αποδεικνύεταιαπό γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου του ν. 2556,1997 (Α‘ 270).

βΟι πολύτεκνοιόπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α‘ 229}, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

γΟι πολεμιστές της Κύπρουσύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωέντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνι κής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακήςαυτοδιοίκησηςΩς μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίαςπαρόλο που την αναζητούνγια χρονικόδιάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους.

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
αΚατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώ ρησηδιαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνουποβολής τη ς αιτήσεωςΕάν σε κά ποιο ΔημοτικόΤοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουνδικαιούχα πρό σωπαδύναται να αποκατασταθούν σ‘ αυτή τα αναφερό μενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρόσωπατηρούμενης τηςσειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντοςτα οποία διαμένουν στο υπόλοιπα ΔημοτικάΤοπικά ήΚοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.
βΔεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή οεΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήΤράπεζαστην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβασηλόγω θααυτά.
γΤο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για μεν τους πολεμιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορο λόγητο ποσό του ετήσιουεισοδήματος από μισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑτο εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούςχωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.
δΔεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαι τιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλ λεύσεως περιπτέρουΣτηνπερίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ήστερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.
εΔεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προ στασίας του ν. 2643/1998 (Α‘ 220).
Άρθρο 3

Κατανομή – Προτίμηση δικαιούχων ν. 3648/2008

Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προ τεραιότητασύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 ν.δ. 1044/1971 και οιεναπομένουσες θέσεις περιπτέ ρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Κατανομή – Προτίμηση δικαιούχων ν.δ. 1044/1971

Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρωντου άρθρου 13 παράγραφος 4 ν.δ. 1044,1971, όπως ισχύεικατανέμο νταιστα άτομα με αναπηρίακαι τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.

 

Άρθρο 5

Κριτήρια – Μοριοδότηση Πολεμιστών Κύπρου.

1.  Οι πολεμιστές της Κύπρου μοριοδοτούνται ως εξής
για
 τον καθορισμό της σειράς τους:

αΟι έχοντες προβλήματα λειτουργικότητας λαμβά νουν εκατόν πενήντα (150) μόρια.

βΟι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβλημα λαμβά νουν εκατό (100) μόρια.

γΟι μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια.

2.   Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στα τέκνα των πολεμιστών Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνταιτα έχοντα μεγα λύτερο ποσοστό αναπηρίας
3.   Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων για τους πολεμι στές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτώνθα προτιμούνται οι έχοντεςτο χαμηλότερο φο ρολογητέο οικογενειακό εισόδημα.
Άρθρο 6

 Κριτήρια – Μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία

Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς στα άτο μα με αναπηρίαΈλληνες πολίτες και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσηςπου διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδαλαμβάνονται το ποσοστό αναπηρίας εξή ντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάστασηως εξής:

αΟ αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμόστον οποίο ανέρχεται τοποσοστό αναπηρίας τουςπολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε (5).

βΟ αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

ααΓια τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέοντριάντα (30} μόρια για κάθε ανή λικο τέκνοΑν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%)και άνωπροστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.

ββΓια το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνωσε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων,προστίθενται επιπλέον εκατό (100) μόρια.

γΣε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

 

Άρθρο 7
 Κριτήρια – Μοριοδότηση Πολυτέκνων.
Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στους πολύτεκνους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσηςπου διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδαλαμβάνεται η οικογενειακή κατάστασηόπως παρακάτω:
αΜεταξύ των πολυτέκνων προτιμούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα μόριατα οποία υπολογίζονται ως εξής:
ααΕκατό (100) μόρια λαμβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πο λύτεκνης οικογένειαςμέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
ββΕκατόν πενήντα (150) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δημοτικό σχολείο ή το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτοςΔημοτικού ή Γυμνασίου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ουέτους της ηλικίας τους.
γγΔιακόσια (200) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυ κείου και μέχρι τηςσυμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ουέτους της ηλικίας τους.
δδΤριακόσια (300) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και μέχρι τηςσυμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου (25ουέτους της ηλικίας τους.
εεΕκατό (100) μόρια λαμβάνει ο χήρος(απολύτεκνος πατέρας ή μητέρα ή ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στστΑπό εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζζΔιακόσια (200) μόρια λαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δυο γονέων.βΣε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.
Άρθρο 8

Διάρκεια Αδειών Εκμετάλλευσης Περιπτέρων

Η διάρκεια του δικαιώματος αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρουκατά τις διατάξεις του παρόντοςκαθορί ζεται ως εξής:

α Για τους δικαιούχους της παραγράφου α του άρ θρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και δενμεταβιβάζεται σε άλλο μέλος της οικογένειας τους.

βΓια τους δικαιούχους της παραγράφου β του άρ θρου 1 μέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέαΣεπερίπτωση θανάτου του δικαι ούχου προ της συνταξιοδοτήσεως τουτο περίπτερο μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο μέχρι την συνταξι­οδότηση και αυτούεφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

γΓια τους δικαιούχους της παραγράφου γ του άρθρου υφίσταται ισοβίως και μετά το θάνατο αυτού μεταβιβά ζεται στη σύζυγοεφόσονπληροί τις προϋποθέσεις του όρθρου 2 του παρόντοςΓια τα τέκνα τουςεφόσον αυτό έχουν αναπηρία άνω του 60%, μέχρι τησυνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

Άρθρο 9

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Για τα Άτομα με Αναπηρία.

αΑίτηση.

βΕπικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α‘ 75) για πε νταετή διαμονή εντός του ΔημοτικούΤοπικού ή Κοι νοτικού Διαμερίσματος της οικείαςΝομαρχίας (με θε ωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 σχετικά με μη υπη ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δή Ο.ΤΑ ή Τράπεζα ήΔημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

εΕκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στΑντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομι κών ετώνκαι σε περίπτωση μηυποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσηςυπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάσταγνήσιο της υπογραφής).

ηΠιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήμερα,από το οποίο να προκύπτει η πά θηση και το ποσοστό αναπηρίας.

θΥπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998. όπως ισχύει σήμερα.

ιΑντίγραφο Ποινικού Μητρώουγια δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔόπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805,1988 (ΦΕΚ Α‘ 199). το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης τηςάδειας στο δικαιούχο.

Για τους Πολύτεκνους.
α. Αίτηση.
βΕπικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 για πενταετή διαμονή εντός του ΔημοτικούΤοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσμα τος της οικείαςΝομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).
δΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599?1986 σχετικά με μη υπη ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δή ΟΤΑ ήΤράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),
εΕκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).
στΑντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο οπό την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετώνκαι στηνπερίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσηςυπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδιαΔ.Ο.Υ.
ζΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599^1986 περί μη αποκατάστατο γνήσιο της υπογραφής).
ηΠιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδοςπου να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
θΥπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύεισήμερα.
ιΠιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήμερα,από το οποίο να προκύπτει η πάθη ση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).
ίαΑντίγραφο Ποινικού Μητρώουγια δικαστική χρήση {άρθρο 577 του ΚΠΔόπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988,το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στοδικαιούχο.

3. Για τους Πολεμιστές Κύπρου.

αΑίτηση.

βΕπικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός του ΔημοτικούΤοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσμα τος της οικείας Νομαρχίας(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπη ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ΝΠ.ΔΑ ή Ο.Τ.Α ή Τράπεζα ήΔημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

εΕκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. {των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στΑντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομι κών ετώνκαι στην περίπτωσημη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσηςυπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζΥπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάσταγνήσιο της υπογραφής).

ηΠιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α‘ 270), όπωςισχύει σήμερααπό το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου. 

θΒεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣη οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητι κού τύπου Α‘ ΣτρατολογικούΓραφείου.

ιΑντίγραφο Ποινικού Μητρώουγια δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔόπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988), τοοποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στοδικαιούχο.

ιαΠιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίαςπου να βεβαιώνει ότι είναι οι κονομικά αδύνατοςή βεβαίωσηαπό τον ΟΑΕ.Δή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργοςή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Επου να αποδεικνύει ότι έχειπροβλήματα λειτουργικότηταςΗ παραπομπή στην ΑΣ.Υ.Εθα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑμε την υποβολή των εξήςδικαιολογητικών:

(1) Αίτηση.

(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
(3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣη οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητι κού τύπου Α‘ ΣτρατολογικούΓραφείου.
(4) Ιατρική Γνωμάτευση.
(5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πο λεμιστώναναγνωρισμένου από το ΥΠΕΘΑπου να βε βαιώνονται οι προϋποθέσεις τουάρθρου 1 παράγραφος του παρόντος.
Άρθρο 10

Δημιουργία Νέων Θέσεων Περιπτέρων

Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρό ντος με απόφαση του οικείου Νομάρχη προσδιορίζεται ο αριθμός αδειώνεκμετάλλευσης περιπτέρων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 9 του ν.δ. 1044/1971.

Άρθρο 11

 Όργανα Ελέγχου Δικαιολογητικών

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η διαδι κασία κατάρτισης Πινάκων δικαιούχων και μηγίνεται με μέριμνα της οικείαςΝομαρχιακής Αυτοδιοίκησηςσύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυναςαναθέτουμε τη δημο σίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

                                                              
    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

                                               

Ο Νόμος…  εδώ 

Advertisements

Η Νομοθεσία για τα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.

Για τα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ… 

 

          Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3648/2008 (Φ.Ε.Κ. 38/Α/29-2-2008) «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις», εκδόθηκε το υπ’αριθ.37/2009 Π.Δ.,  που δημοσιεύτηκε στις 1-4-2009 στο ΦΕΚ 54/Α και αναφέρεται στον «καθορισμό προϋποθέσεων – κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολυτέκνους», που ορίζει τα παρακάτω:  

         Δικαιούχοι:   

       α. Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

       β. Οι πολύτεκνοι και

       γ. Οι πολεμιστές της Κύπρου. 

        Προϋποθέσεις:

Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:

 α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώ ρηση, διαµένοντας σε αυτόν για µία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κά ποιο Δηµοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαµέρισµα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρό­σωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ’ αυτή τα αναφερό µενα στο άρθρο 1 του Π.Δ. πρόσωπα (άτομα με αναπηρία – πολύτεκνοι και πολεμιστές Κύπρου), τηρούµενης της σειράς προτιµήσεως και του ποσοστού αναλογίας, τα οποία διαµένουν στα υπόλοιπα Δηµοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαµερίσµατα του Νοµού προτιµώµενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.

 β. Δεν υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο Δηµόσιο ή σε  Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου ή Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δηµόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των µετοχών ή Δηµόσια Επιχεί ρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαµβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από µεταβίβαση, λόγω θα νάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

 γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήµατος που ισχύει γι’ αυτούς, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ποσό του πολυτεκνικού επιδόµατος.

 δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί µε δική του υπαι τιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώµατος εκµεταλ λεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωµα νέας αίτησης παραχώρησης µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώµατος.

 ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προ στασίας του ν. 2643/1998 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/28-9-1998) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών». 

 Κατανομή – Προτίμηση δικαιούχων:   

       Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, ενώ οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων, κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολυτέκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. 

          Κριτήρια – Μοριοδότηση πολυτέκνων:

       Ως κριτήριο για τον καθορισµό της σειράς στους πολύ τεκνους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, λαµβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:

 α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιµούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα µόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

 αα. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πο λύτεκνης οικογένειας, µέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

 ββ. Εκατόν πενήντα (150) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δηµοτικό σχολείο ή το Γυµνάσιο ή είναι απόφοιτος Δηµοτικού ή Γυµνασίου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.

γγ. Διακόσια (200) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυ κείου και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.

 δδ. Τριακόσια (300) µόρια λαµβάνει κάθε άγαµο τέκνο, εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και µέχρι της συµπληρώσεως του εικοστού πέµπτου (25ου),έτους της ηλικίας τους.

 εε. Εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή µητέρα ή ο µόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.

 στστ. Από εκατό (100) µόρια λαµβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.

 ζζ. Διακόσια (200) µόρια λαµβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.

 β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων θα προτιµούνται οι έχοντες το χαµηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα.  Διάρκεια αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων:

Για τους δικαιούχους πολυτέκνους µέχρι τη συνταξιοδότηση τους από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση θανάτου του δικαι ούχου προ της συνταξιοδοτήσεως του, το περίπτερο µεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο µέχρι την συνταξι οδότηση και αυτού, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. 

           Απαιτούμενα δικαιολογητικά:   

       α. Αίτηση.

β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαµονή εντός του Δηµοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαµερίσµα τος της οικείας Νοµαρχίας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά µε µη υπη ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.ΤΑ ή Τράπεζα ή Δηµόσια Επιχείρηση ή Οργανισµό Κοινής Ωφελείας (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).

ε. Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών).

 στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρηµένο από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών) και στην περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια  Δ.Ο.Υ.

 ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί µη αποκατάστα σης του ενδιαφεροµένου µε περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής).

η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πο λυτέκvων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

 θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άµεσης ή έµµεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύει σήµερα.

ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθη ση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας µέλους της οικογένειας).

ια. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

 

                                     Περισσότερα για…  το ΠΔεδώ 1  το Νόμο …εδώ2 

Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ έτους 2008-Όροι και προϋποθέσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6)
ΤΜΗΜΑ:ΔΛΟΕΜΤΑΧ.
Δ/ΝΣΗ: Εθν. Αντίστασης 8Α.
Καλαμάκι 16610 Αθήνα.
Πληροφορίες: Π. ΖΑΒΡΑΤΗΛ: 210-9989062-9989127Φαξ: 210-9989050 
 ΑΘΗΝΑ 26-03-2008
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : B111676  
 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ     


ΘΕΜΑ:. Καταβολή οικογενειακών επιδομάτων έτους 2008.
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.
Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
οΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2008
Το Δ.Σ. του Οργανισμού στις 18-3-2008  αποφάσισε:
1). Η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2008, να είναι η 1η Απριλίου 2008, για τους δικαιούχους με δύο παιδιά και άνω.
2).  Για τους δικαιούχους με ένα παιδί η 1η Ιουλίου 2008.
3).  Για τους δικαιούχους του επιδόματος που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον εργοδότη τους ή υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), να παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών, και
4). Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις πού αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους με ένα παιδί σε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσης.
Τελευταία ημερομηνία λήξης οικογενειακού επιδόματος έτους 2008 ορίζεται η 31-01-2009.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία. Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:
α). να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν
β). αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
 γ). να είναι άγαμα
δ). να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το Ν.Δ. 3868/582. Το Π.Δ. 1178/803. Ο Ν. 1346/83 (Άρθρο 18)4. Το Π.Δ. 527/845. Ο Ν. 1483/84 (Άρθρο 23)6. Το Π.Δ. 412/857. Το Π.Δ. 154/2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΛΟΕΜ
Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους δικαιούχους:
 Α1. – ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη (συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα 2 της παρούσας εγκυκλίου).Στις περιπτώσεις οικοδόμων ή ημερομισθίων εργατών που δεν έχουν σταθερό εργοδότη ώστε να προσκομίσουν τη βεβαίωση, προσκομίζονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50).2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83). (μόνο από νέους δικαιούχους)
Α2. –ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:1. Ατομικό και οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών όπου φαίνεται η θεώρηση του Ι.Κ.Α. για τα προστατευόμενα μέλη, το προηγούμενο και το τρέχον έτος.Σε περιπτώσεις θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας λόγω ειδικών διατάξεων (μακροχρόνια ανεργία, νέοι άνεργοι, μίσθωση έργου κ.λ.π.) τότε για τον περαιτέρω έλεγχο επιδεικνύονται τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους (αρκούν 50 εξηρτημένης εργασίας).2. Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. με το όνομα του δικαιούχου και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας θα κρατείται απαραιτήτως στον φάκελο του ασφαλισμένου. 3. Βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένο) του /της συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης εκτός του Ι.Κ.Α.  (Δημόσιο, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.).Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδόματος (ασφαλισμένοι στο I.K.A.), υποβάλλεται κοινή δήλωση για το ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα.

Β.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον για τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων:
Β1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΔΙΑΖΕΥΞΗΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 ότι βρίσκεται σε διάσταση ή διάζευξη και ότι ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών και αδυνατεί να προσκομίσει Υ.Δ. του/της συζύγου που πληροί τις προϋποθέσεις . 
. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Απόκομμα σύνταξης μηνός Απριλίου του έτους της επιδότησης .2. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) του /της συζύγου, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
Β3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμο.2. Για τα αναγνωρισμένα παιδιά: Σε κάθε περίπτωση δικαιούχος είναι η μητέρα, ως έχουσα εκ του νόμου την γονική μέριμνα.Η μητέρα  που δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης από τον ΔΛΟΕΜ, μπορεί να εισπράξει το οικογενειακό επίδομα για τα εκτός γάμου τέκνα της με τις προϋποθέσεις (ένσημα) του πατέρα που τα έχει αναγνωρίσει.Όταν η μητέρα αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα, τότε μπορεί να είναι  δικαιούχος ο πατέρας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Απόφαση Δικαστηρίου, που να του  αναθέτει τη γονική μέριμνα, μόνο κατά την αρχική αίτηση .
Β4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΣΥΖΥΓΟΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.(50% και άνω Ν.1902/90).2. Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.
Β5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών: Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα, εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).2. Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), εκτός αν τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνονται από το βιβλιάριο ασθενείας. (φωτοτυπία επικυρωμένη στον φάκελο).
Β6.  ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ( 18 ΜΕΧΡΙ 22 ΕΤΩΝ).ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Βεβαίωση σπουδών (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)  από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο, εκδοθείσα από 1η Απριλίου και μετά του έτους επιδότησης.
Β7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:>Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα.>Ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης..>Συντηρούνται τα αδέλφια από τον /την αδελφό /η.
Β8. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ:1. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα, (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση) μόνο κατά την αρχική αίτηση.2. Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:>συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους.>ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.
Β9. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΡΦΑΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιτροπεία των παιδιών, μόνο κατά την αρχική αίτηση.
Β10. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΔιερευνάτε από την Υπηρεσία του Οργανισμού.
Β11. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ:1. Βιβλιάριο Ασθενείας .
Β12. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα, με την ακριβή ημερομηνία στράτευσης.
Β13. ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ:1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας αρχής ή του αρμόδιου Σωφρονιστικού καταστήματος με την ακριβή ημερομηνία έναρξης εκτίσεως της ποινής  Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Υπηρεσιών μας σύμφωνα και με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Διοικητικού, να αναζητούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α1.2, Β2.2 ,Β6.1, Β8.1, δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου εάν δεν έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους.   
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων για το έτος 2008 διαμορφώνονται όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
Αριθμός τέκνων Μηνιαίο ποσόσε ευρώ Ετήσιο Ποσόσε ευρώ Ετήσιο ποσόμε το επίδομα3ου παιδιού
1 8,22 98,64 133,80
2 24,65 295,80 330,96
3 55,47 665,64 700,80
4 67,38 808,56 843,72
5 78,68 944,16 979,32
6 89,98 1.079,76 1.114,92
7 101,28 1.215,36 1.250,52
8 112,57 1.350,84 1.386,00
9 123,87 1.486,44 1.521,60
10 135,17 1.622,04 1.657,20
11 146,47 1.757,64 1.792,80
12 157,77 1.893,24 1.928,40
13 169,06 2.028,72 2.063,88
14 180,36 2.164,32 2.199,48
Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,298 € το μήνα. Επίδομα τρίτου παιδιού (Άρθρο 18 Ν. 1346/83).Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €.  Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 € (μηνιαίο) και 44,04 (ετήσιο) για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται.Σε ό,τι αφορά την προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνο, εφόσον:α) Ο /η δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή β) η μηνιαία σύνταξή του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή γ) εφόσον ο /η ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή δ) η μηνιαία σύνταξη του /της δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται από 1-5-2007 στο ποσό των 29,39 EURO. Με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για το ύψος τού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ.
Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον /στην δικαιούχο πρέπει η μηνιαία σύνταξή του /της να μην είναι μεγαλύτερη από 587,8 EURO (29,39×20).  Η μηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση με το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης, χωρίς να υπολογίζεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).Διευκρινίζεται, ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπολογίζεται, προκειμένου να καταβληθεί ή όχι η προσαύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, είναι το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης (δεν αφαιρούνται δηλ. οι κρατήσεις) που παίρνει ο δικαιούχος από τον κύριο φορέα  ασφάλισης και την επικουρική σύνταξη .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Σε περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι του ΔΛΟΕΜ θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Μ. Ι.Κ.Α. και των δύο συζύγων.
2. Να δηλώνεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων, διότι κρίνεται απαραίτητο από τη Μηχανογράφηση για το έλεγχο των πιστώσεων όταν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι.
3. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών μέσω ΚΕΠ και την ελαχιστοποίηση φαινομένων άσκοπης ταλαιπωρίας, τόσο των δικαιούχων, όσο και των Υπηρεσιών μας, συνιστάται με την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, η άμεση συνεργασία των αρμοδίων Υπαλλήλων του ΔΛΟΕΜ με τους υπευθύνους των ΚΕΠ και η παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων. Στις περιπτώσεις νέων δικαιούχων προτείνεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες μας.
4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, παρακαλούμε να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο των Υπηρεσιών, ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και την ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.
Επιπλέον στην ανακοίνωση, θα πρέπει να γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους, ότι είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΛΟΕΜ.
Για την εφαρμογή του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.1346/83 ερευνάται και συγκρίνεται το μηνιαίο ποσό του επιδόματος που καταβάλλεται από τον εργοδότη βάσει της Σ.Σ.Ε με εκείνο που χορηγείται από τον ΔΛΟΕΜ, ώστε να διαπιστωθεί αν το ποσό του επιδόματος που καταβάλλει ο εργοδότης είναι ανώτερο από αυτό που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του ΔΛΟΕΜ.
Η ανωτέρω σύγκριση θα γίνεται στον ίδιο αριθμό παιδιών (σχετική γνωμοδότηση με αριθμό 3126/18-9-1997 και η από 18-3-2008 νεότερη απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ).
 Ενδεικτικά παραδείγματα παρατίθενται κατωτέρω:
Περίπτωση 1η: Μισθωτός με τρία παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο ποσό 45,00€, δηλαδή μικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει επίδομα και για τα τρία παιδιά από τον ΔΛΟΕΜ.
Περίπτωση 2η: Μισθωτός για τα τρία παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο ποσό 80.00€, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Δεν θα λάβει επίδομα από τον ΔΛΟΕΜ.
Περίπτωση 3η: Μισθωτός με τέσσερα παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για τα τρία του παιδία 50,00€, δηλαδή μικρότερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ επίδομα για τα τέσσερα παιδιά.
Περίπτωση 4η: Μισθωτός με τέσσερα παιδιά λαμβ0άνει από τον εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για τρία παιδιά 80,00€, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών. Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ για ένα παιδί (δηλαδή για το τέταρτο).
Περίπτωση 5η: Μισθωτός με πέντε παιδιά λαμβάνει από το εργοδότη του μηνιαίο επίδομα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο παιδί 60,00€, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ μόνα για τα δύο πρώτα παιδιά.
Περίπτωση 6η: Μισθωτός με πέντε παιδιά λαμβάνει μηνιαίο επίδομα από τον εργοδότη του για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο παιδί 40,00€. δηλαδή μικρότερο ποσό από πού χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ για πέντε παιδιά.
Περίπτωση 7η: Μισθωτός με έξι παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί μηνιαίο επίδομα 90,00€, δηλαδή μεγαλύτερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ μόνο για τα δύο πρώτα παιδιά.
Περίπτωση 8η: Μισθωτός με έξι παιδιά λαμβάνει από τον εργοδότη του για τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο παιδί 40,00€, δηλαδή μικρότερο ποσό από αυτό που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών.Ενέργεια: Θα λάβει από τον ΔΛΟΕΜ επίδομα και για τα έξι παιδιά.Σε κάθε περίπτωση καθιερώνεται ενιαίος τρόπος σύγκρισης ποσών για όλες τις ΣΣΕ και παύει να ισχύει η σύγκριση των ποσών στο συνολικό από την κάθε πηγή (εργοδότη-ΔΛΟΕΜ) καταβλητέο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
 Αιτήματα υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων θα γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή, άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης της παρ. 3 του άρθρου 11 του  Ν. 3386/05 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Τα στοιχεία των αλλοδαπών δικαιούχων (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός), να γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες όπως στα επίσημα έγγραφά τους.
Επισημαίνουμε την προσοχή των υπηρεσιών στον έλεγχο της παραμονής των παιδιών των αλλοδαπών στη χώρα μας.Δεν χορηγείται  επίδομα για τέκνα που δεν διαμένουν στην Ελλάδα.
Η παραμονή των τέκνων των αλλοδαπών στην Ελλάδα αποδεικνύεται με: Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι μαθητές ή σπουδαστές, θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης οποιασδήποτε βαθμίδας. Όπου, αντί της άδειας διαμονής προσκομίζεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για εργασία, τότε θα ζητείται και το διαβατήριο, προκειμένου να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος των μελών της οικογένειας.Σε κάθε περίπτωση και όπου οι Υπηρεσίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κρίνουν απαραίτητο, θα αναζητούνται διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία από τις εκδούσες αρχές.(βεβαιώσεις φοίτησης, δικαστικές Αποφάσεις, πιστοποιητικά οικογενειακής. κατάστασης, άδειες αλλοδαπών κ.λ.π.)

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μηχανογραφικού συστήματος θα σταλούν από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
 Ε. ΧΑΡΧΑΛΟΥ     
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΓραμματεία ΔιοικητήΓραφεία κ. κ. ΑντιπροέδρωνΓραφεία κ. κ. Γενικών ΔιευθυντώνΔ/νσεις και Υπηρεσίες της Διοίκησης 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑο    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

     

 

        


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  Ο/Η υπογράφ……….                                                                                           εκπρόσωπος της επιχείρησης                                                                               ,  τηλ.                                                       βεβαιώνω ότι ο μισθωτός                                                                                                   εργάστηκε στην επιχείρησή μας κατά την χρονική περίοδο έτους 2008 από                                 έως                         με την ειδικότητα                                                                                              Ο πιο πάνω μισθωτός αμείβεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.                                         Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Νόμο ή άλλη διάταξη και λαμβάνει ή δεν λαμβάνει επίδομα παιδιών, ύψους                              € το μήνα.  Ημερομηνία:____/____/200__                                                                                                           Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                                                                 ( σφραγίδα – υπογραφή )   


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ        ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 και 4 Ν. 1599/1986).

  Προς:                                          Ο-Η (ονοματεπώνυμο):                                                                                     Όνομα πατέρα:                                       Όνομα συζύγου:                                   Ημερομηνία γέννησης:                                      Τόπος κατοικίας:                                     Οδός:                                                   Αριθ.:                       Τ.Κ.:                               Αριθ. δελτίου ταυτότητας:                                            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1.      Τα φωτοαντίγραφα που σας υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που κατέχω.2.      Δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή μου κατάσταση σε σχέση με αυτή του έτους 200….3.      Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση – δήλωση είναι αληθή.4.      Έχω την επιμέλεια των παιδιών (όταν οι γονείς είναι χωρισμένοι).5.      Ο (Η) σύζυγός μου δεν έχει εισπράξει επίδομα παιδιών από τον ΟΑΕΔ (όταν και οι δύο γονείς υπάγονται στον ΟΑΕΔ).6.      Έχω την συντήρησή τους γιατί είναι ορφανά (παππούς, αδερφός κ.λ.π.).7.      Δεν δικαιούμαι και δεν λαμβάνω επίδομα παιδιών από τον εργοδότη μου, στον οποίο απασχολούμαι ως                                                                    μεγαλύτερο από εκείνο που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.                                                                     ___/___/200_ _                                                            Ο / Η δηλ                  


 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ        

ΚΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  Οι παρακάτω υπογράφοντες : Α).                                                                                                                Β).                                                                                                                Δηλώνουμε ότι συμφωνούμε να καταβληθεί ολόκληρο το επίδομα που δικαιούμαστε  από ΔΛΟΕΜ για τα παιδιά μας στον / στην σύζυγο                                                     Οι Δηλούντες (υπογραφή):    Α).                                              Β).                                               Ημερομηνία:____/____/200

Απάντηση Υπ. Απασχόλησης σε έγγραφο μας για το Συνταξιοδοτικό Νομοσχέδιο κλπ

20.05.08
Απάντηση του με αρ. πρωτ. 179/13.03.2008 υπομνήματός μας, για αιτήματα κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/05/2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Αριθ.πρωτ.: Φ.11221/7202/308
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 ΠΡΟΣ: Ανώτατη Συνομοσπονδία
Ταχ. Κώδικας: 101 10, Αθήνα Πολυτέκνων Ελλάδος
Πληροφορίες: Σ. Αντωνάτου Πλ. Ελευθερίας 22, 105 53 ΑΘΗΝΑ
Tηλέφωνο: 210 3368 128
Fax: 210 3368 124 ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Υπουργού
(Α.Π. 2042/14.03.2008)

ΘΕΜΑ: Αιτήματα κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 179/13.03.2008 υπομνήματός σας, το οποίο μας διαβιβάσθηκε από το γραφείο της κ. Υπουργού, και σχετικά με το ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 141 και 142 του νέου νόμου 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α΄), τίθεται το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία και τόνωση του θεσμού της οικογένειας, καθώς και για τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 141, παρ.1, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στις μητέρες ασφαλισμένες σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πλην Ο.Γ.Α., για κάθε παιδί, και μέχρι 3, που αποκτούν από 01.01.2000 και εφεξής. Ο πλασματικός αυτός χρόνος, που ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διάταξη, της παρ.7, του άρθρου 4, του ν.3029/2002, παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα, καθότι:
α) Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου αφορά στις ασφαλισμένες σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α., και όχι μόνο στις ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
β) Ο πλασματικός χρόνος αφορά στα παιδιά που αποκτώνται από 01.01.2000 και εφεξής και όχι πλέον παιδιά που αποκτώνται από 01.01.2003 και μετά, δηλαδή έχουμε επέκταση της ισχύουσας διάταξης κατά 3 έτη.
γ) Ο αναγνωριζόμενος πλασματικός χρόνος αυξάνεται σε 5 συνολικά έτη από 4,5 που ίσχυαν προηγούμενα.
δ) Πέραν του ανωτέρω χρόνου των 5 ετών, μπορεί, επιπλέον, να αναγνωρισθεί και ο χρόνος των 3 ½ μηνών γονικής άδειας ανατροφής παιδιών της παρ.1, του άρθρου 5, του ν.1483/84, πράγμα που δεν ισχύει σήμερα.
ε) Δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου, όπως προβλέπεται και στην ισχύουσα διάταξη, έχουν και οι πατέρες ασφαλισμένοι, εφόσον το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται από τη μητέρα.

Πέραν των ανωτέρω, με την παρ.2, του ως άνω άρθρου, θεσπίζεται, για πρώτη φορά η καταβολή μειωμένων, κατά 50%, των εισφορών, που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για τον κλάδο σύνταξης.

Η καταβολή των μειωμένων εισφορών χωρεί για το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τη γέννηση του κάθε παιδιού ή, σε περιπτώσεις επιδότησης λόγω λοχείας, για το δωδεκάμηνο μετά τη λήξη της εν λόγω επιδότησης.

Το άρθρο 142, του ίδιου νόμου, προβλέπει τη θέσπιση, για πρώτη φορά, του δικαιώματος ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας στην εργαζόμενη μητέρα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, η οποία ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Για την εξασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της μητέρας Ο χρόνος της ειδικής αυτής άδειας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου ποσού (ίσου με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), το οποίο καταβάλλεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος παρακρατεί από αυτό την εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη, η οποία βαρύνει τον ίδιο τον Οργανισμό (Ο.Α.Ε.Δ.).

Η θέσπιση ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και η υιοθέτηση της καταβολής μειωμένων εισφορών, σε συνδυασμό με τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης που χορηγείται στις μητέρες ασφαλισμένες οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, τη γονική άδεια ανατροφής παιδιών και τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας, συγκροτούν μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και την προστασία της μητρότητας.

2. Σχετικά με τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας το διπλό ρόλο που εξακολουθεί να επιτελεί μία εργαζόμενη μητέρα, θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση των διατάξεων που προβλέπουν τη χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος στις μητέρες ανηλίκων παιδιών, οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και τον αντίστοιχο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Ωστόσο, οι σύγχρονες δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τα κίνητρα που θεσπίσθηκαν για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας κατά τα πρώτα έτη ηλικίας των παιδιών, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω, δεν δικαιολογούν, πλέον, τη δυνατότητα χορήγησης στις μητέρες ανηλίκων παιδιών μειωμένης σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας τους, χρονική στιγμή κατά την οποία τα παιδιά χρειάζονται πολύ λιγότερο τη μητρική μέριμνα σε σχέση με τη νηπιακή ή παιδική ηλικία.

Επομένως, με τις διατάξεις του άρθρου 144, του ν.3655/08, επιχειρείται ο εξορθολογισμός και η σύγκλιση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που προβλέπονται από τις νομοθεσίες των διαφόρων ασφαλιστικών φορέων, για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων, ενώ καταργείται σταδιακά η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Πάντως, επισημαίνουμε, αφενός ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές πραγματοποιούνται σταδιακά, προκειμένου να μην θιγούν ώριμα δικαιώματα, αφετέρου ότι, τόσο η σταδιακή κατάργηση των μειωμένων ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση της μητέρας όσο και η αντίστοιχη αύξηση των ορίων ηλικίας της πλήρους συνταξιοδότησης μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας, δεν δημιουργούν επιβαρυντικές συνθήκες στο καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων, δεδομένου ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται, εφόσον η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιμος χρόνος αναζητούνται σε όρια ηλικίας μικρότερα του 55ου (από το 50ο έτος).

3. Όσον αφορά στο ειδικότερο αίτημά σας σχετικά με την προσαύξηση λόγω οικογενειακών βαρών των συντάξεων των πολυτέκνων ασφαλισμένων πριν από τις 31.12.1992, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (διατάξεις του άρθρου 29, παρ.3, του ν.1846/51, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5, παρ.3 και 4, του ν.825/78 και το άρθρο 2, παρ.8, του ν.1759/88), το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας προσαυξάνεται:

α) για την ή τον σύζυγο, με το εκάστοτε ισχύον ποσό ενός και μισού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, εφόσον δεν εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή του Δημοσίου,

β) για τα παιδιά, κατά 20% για το πρώτο παιδί, 15% για το δεύτερο παιδί και 10% για το τρίτο παιδί, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο αν σπουδάζουν και δεν ασκούν επάγγελμα ή δεν λαμβάνει για τα παιδιά προσαύξηση ο άλλος σύζυγος, αν είναι συνταξιούχος ή δεν λαμβάνουν τα ίδια σύνταξη από ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ.. Αν δε, το παιδί είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή του 24ου, αν σπουδάζει, η προσαύξηση της σύνταξης συνεχίζεται όσο είναι ανίκανο, έστω και αν στο μεταξύ συνάψει γάμο.

4. Τέλος, σχετικά με τα υπόλοιπα αιτήματα που διατυπώνετε στο υπόμνημά σας, για ευνοϊκότερους όρους συνταξιοδότησης και αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, καθώς και κινήτρων παραμονής στην εργασία και αδειών μητρότητας των πολυτέκνων ασφαλισμένων, σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται προσεκτική συνεκτίμηση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, σε συνάρτηση με τα γενικότερα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά και το κόστος που συνεπάγονται για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η προώθηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, χωρίς την εξασφάλιση της μελλοντικής χρηματοδότησης των λαμβανομένων μέτρων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ

Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
3. Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Αυτοαπασχολουμένων
4. Δ/νση Κ.Α.Μ., Τμήμα Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Με την υπ’ αριθμ. 33891/606 (Φ.Ε.Κ. 833/Β/9-5-08) απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. 433/9-5-08/15-5-08 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/3-4-2008), που αφορούν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας για τις μητέρες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή, την ειδική εξάμηνη άδεια που μπορούν να λάβουν μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά.

Ακολουθούν, η προαναφερόμενη απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Δ.

 

Αριθμ. 33891/606 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 833/9.5.08)

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», (ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3.4.2008).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α’/6.11.2001). για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 31/τ.Α’/9.2.2004).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30874/23.6.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3227/2004.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, ως εξής:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Δικαιούχοι – Διάρκεια –  Διαδικασία

1. Την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 δικαιούται η μητέρα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που απασχολείται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

2. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, ως ισχύουν κάθε φορά καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

3. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης των αδειών της προηγουμένης παραγράφου.

4. Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά τη δημοσίευση του νόμου (3.4.2008) βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

5. Η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι μήνες. Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.

6. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται στην εργαζόμενη, έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν την έναρξη της εν λόγω αδείας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για τις εργαζόμενες που κατά τις 3.4.2008 διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

 7. Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Φορέας Καταβολής της Παροχής – Προϋποθέσεις – Καταβαλλόμενο Ποσό – Διαδικασία – Δικαιολογητικά – Επίλυση Διαφορών

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση.

β) Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

2. Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου.

Με βάση τα αναφερόμενα ποσά, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

3. Για την άσκηση του δικαιώματος η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του κεφ. Α της παρούσης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο μηνών η αναφερόμενη προθεσμία των 60 ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης.

4. Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται από τη δικαιούχο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

Στην περίπτωση καταβολής μικρότερου ποσού επιδότησης, μειώνεται αναλογικά και ο χρόνος προς αναγνώριση στην ασφάλιση.

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής στην εργαζόμενη είναι η τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της.

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

7. Η αιτούσα οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια,

β) αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

γ) υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ?ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου,

δ) αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης).

Για την νομιμότητα της παροχής, η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.

8. Η παροχή διακόπτεται λόγω:

α) πρόσληψης και απασχόλησης της δικαιούχου σε νέο εργοδότη,

β) αίτησης διακοπής της δικαιούχου.

9. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφερόμενη.

Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του ν.3655/2008 (3.4.2008) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α’ και της ειδικής παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ,

β) δεν ισχύει περίοδος προειδοποίησης προς τον εργοδότη,

γ) μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Η δαπάνη της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ  ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   Χ.Δ.:

ΒΑΘΜ. ΑΣΦ.:

ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 433/9-5-08/15-5-08

Δ/ΝΣΗ.: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ.: 2

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8

Τ.Κ..: 16610 ΤΡΑΧΩΝΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.:  Σ. ΚΙΑΜΟΣ – Ε. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ

                             Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΤΗΛ.: 210.99.89.064

          210.99.89.066

          210.99.89.053    ΠΡΟΣ : ΟΑΕΔ ΠΕΡΙ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ


ΘΕΜΑ:  Χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

1)    ΓΕΝΙΚΑ

Με την με αριθμ. 33891/606/7.5.2008 Υ.Α. , η οποία εκδόθηκε κατά  εξουσιοδότηση του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

2)    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας  κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας και να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες που από την δημοσίευση του Ν. 3655/2008 ( 3-4-08) και μετά, βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (3 1/2 μήνες) όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005.

3)    ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ημερομηνία έναρξης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται η επομένη της λήξης της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της κανονικής αδείας (εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για την χορήγησή της).

Η διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

4)    ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή διΆ αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας του κεφ. Α. της ανωτέρω Υ.Α.

Κατά την πρώτη εφαρμογή και για διάστημα δύο μηνών η προθεσμία των 60 ημερών αρχίζει από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

5)    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.

Β) Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ  και τον ΑΦΜ.

Δ) Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου.

Ε) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (περί εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών).

ΣΤ) Προκειμένου περί εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών, οι ασφαλισμένες θα προσκομίζουν αντίγραφο  άδειας διαμονής σε ισχύ ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας διαμονής.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το ΙΚΑ, θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση Αναλυτικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου, μέσω ΙΚΑ, για το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης αδείας κυοφορίας – λοχείας.

6)    ΠΟΣΟ

Το ποσό της παροχής είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ. Σημειώνουμε ότι ο βασικός μισθός από 01-01-2008 είναι 680,59 Ε. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού. Η αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας υπολογίζονται με βάση τα προϋπολογιζόμενα ποσά και  σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Όπου υπάρχει αδυναμία υπολογισμού, οι υπηρεσίες θα συνεργάζονται με τις οικείες υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. Σημειώνουμε ότι στα ανωτέρω ποσά δεν υπάρχουν προσαυξήσεις. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές (20%) υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης (6,67%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά (13,33%) που βαρύνει τον Οργανισμό. 

7)    ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

8)    ΔΙΑΚΟΠΗ

Η παροχή διακόπτεται λόγω:

Α) Πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη

Β) αίτησης διακοπής της δικαιούχου. Αυτονόητα, διακόπτεται η ανωτέρω παροχή και σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λύεται η εργασιακή σχέση (λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της παροχής, κ.λ.π).

Η παροχή αυτή δεν διακόπτεται σε περίπτωση ασθένειας. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, η παροχή διακόπτεται εφόσον η άδεια διαμονής λήξει μέσα στην περίοδο καταβολής και δεν προσκομιστεί βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση.

9)    ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ΟΑΕΔ και της αιτούσης επιλύεται σε πρώτο βαθμό από την Επιτροπή  Επίλυσης Ασφαλιστικών Διαφορών (ΕΕΑΔ) της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού και σε δεύτερο βαθμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Οι ενστάσεις κατά των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στην ενδιαφερόμενη.

10)    ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Υπηρεσίες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδουν  απόφαση περί χορηγήσεως ή μη της σχετικής παροχής εντός προθεσμίας 7 ημερών. Στην εγκριτική απόφαση θα προϋπολογίζονται τα αναλογούντα δώρα και το επίδομα αδείας, και η καταβολή αυτών θα πραγματοποιείται στις νόμιμες προθεσμίες σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Η παροχή καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται από την απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας, και γίνεται με πίστωση του σχετικού λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της δικαιούχου την ημερομηνία που ορίζεται με βάση την εγκριτική απόφαση. Οι υπηρεσίες θα συμπεριλάβουν την ειδική παροχή μητρότητας στις καταστάσεις που αποστέλλουν στην Διοίκηση για την ΑΠΔ εκάστου μήνα με τις προβλεπόμενες εισφορές τόσο των ασφαλισμένων όσο και την εργοδοτική εισφορά (ΟΑΕΔ). Για την ασφαλή χορήγηση της παροχής, κατά τη διάρκεια αυτής θα διενεργείται τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος στις επιχ/σεις, όπου θα ελέγχονται η απασχόληση ή μη της ενδιαφερόμενης καθώς επίσης και οι ώρες απασχόλησης για τις μερικώς απασχολούμενες. Το αντίγραφο του ελέγχου θα αποτελεί στοιχείο του φακέλου. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0685 του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Τέλος, θα τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο της παροχής σε κάθε υπηρεσία.

11)  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Για τις εργαζόμενες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/08 (3-4-08) διένυαν την άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια και οι οποίες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν στην εργασία τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του κεφαλαίου Α΄ και της ειδικής παροχής προστασίας του κεφαλαίου Β΄ της παρούσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Β. Μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την δημοσίευσης της ανωτέρω Υ. Α.

Από την Δευτέρα 12 Μαΐου 2008 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων ενώ η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ.  ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ